Người dân thành phố Đà Nẵng nên nộp tiền sử dụng đất sớm

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định ban hành chủ trương giải quyết toàn các đối tượng giải tỏa đã được sắp xếp đất tái định cư mà vẫn chưa hoàn thành việc nộp hết số tiền sử dụng đất.
Tại thành phố Đà Nẵng, hiện nay còn khá nhiều đối tượng giải tỏa đã được sắp xếp đất tái định cư và trên thực tế đã có đất trước ngày 1 tháng 03 năm 2011 khi chưa nộp hết số tiền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân thành phố quyết định ban hành chủ trương để giải quyết toàn bộ vướng mắc trong vấn đề này.
Theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, việc thu tiền sử dụng đất theo giá đất tái định cư bao gồm tất cả những đối tượng bị giải tỏa, được sắp xếp đất tái định cư giai đoạn từ ngày 01 tháng 03 năm 2011 đến ngày 30 tháng 06 năm 2014 và những đối tượng chưa nộp hết số tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.
Nếu đối với một số đối tượng giải tỏa, được sắp xếp đất tái định cư và đã có đất thực tến trước ngày 01 tháng 03 năm 2011 mà chưa được hoàn thành vấn đề làm thủ tục, hồ sơ liên quan tới quyền sử dụng đất thì phải có nguyện vọng nộp tiền dài hạn theo chính sách thu nợ sử dụng đất chung của thành phố.
Đối với đối tượng được bố trí đất tái định cư thì việc thu tiền sử dụng đất sẽ được tính theo giá đất tái định cư tại thời điểm hiện hành theo đúng pháp luật quy định. Nếu đối tượng đã có đất thực té trước ngày 1 tháng 03 trở đi mà chưa làm thut tục nộp tiền sử dụng đất thì nên đến các cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục.

 
Sàn giao dịch bất động sản Hà Đô
Quản trị site( Mr manh) ĐT: 0986 97 7679 - Email: xuanmanh273@gmail.com